Like our social media channels

Principer för affärspartner

Från och med: december 2022

Ekonomisk framgång och socialt ansvar är ständiga oskiljaktiga mål för vårt företag. Ett ansvarsfullt och etiskt beteende gentemot anställda, affärspartners, samhället och miljön är en integrerad del av vårt värdesystem och är förankrat i vår uppförandekod.

I vår affärsverksamhet är det en självklarhet att följa lagen och principerna i internationellt erkända standarder, såsom FN:s Global Compact eller Internationella arbetsorganisationens (ILO) arbets- och sociala standarder.

Detta engagemang måste också ta sig uttryck i de relationer vi har med våra affärspartners. Kontinuiteten och den fortsatta utvecklingen av framgångsrika affärsrelationer beror till stor del på ett gemensamt engagemang för integritet och ansvarsfullt företagande.

Vi förväntar oss därför att våra affärspartners följer de minimikrav som anges i We Are Eras uppförandekod för affärspartners. Vi vill tacka alla våra affärspartners som tillsammans med oss främjar ansvarsfullt och etiskt affärsbeteende.

Integritet

Våra affärspartner ska...

• Följa tillämplig nationell och internationell lagstiftning. Följande rättsområden är särskilt viktiga: konkurrens, insiderhandel, utrikeshandel, immaterialrätt och dataskydd.

• Fördöma alla former av korruption och mutor.

• Fördöma alla former av bedrägerier mot We Are Era och tredje part.

• Bedriva sin verksamhet, föra bokföring och lämna finansiell rapportering på ett korrekt sätt.

• Uppge alla potentiella intressekonflikter i deras verksamhet som rör We Are Era och lösa dem så snart som möjligt.

• Skydda konfidentiell information från obehörigt avslöjande och missbruk samt We Are Era's rykte i samband med offentliga uttalanden.

• Endast använda den information som We Are Era tillhandahåller dem för att utföra sina uppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänster till We Are Era och skydda den från internt och externt missbruk.

Anställda

Våra affärspartner ska...

• respektera och stödja skyddet av universellt erkända mänskliga rättigheter och se till att de inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

• inte tolerera någon form av tvångs- eller barnarbete.

• följa de rättsliga bestämmelserna om rättvisa arbetsvillkor, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid och privatliv.

• tillhandahålla en arbetsmiljö som är fri från diskriminering.

• garantera god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Miljö  

• Miljö- och klimatskydd och ansvarsfull användning av naturresurser är en viktig del av våra affärspartners ansvar för miljön och samhället.

Genomförande

• Våra affärspartners ska efter bästa förmåga se till att de, liksom deras egna affärspartners som arbetar för eller på uppdrag av We Are Era, är medvetna om och följer uppförandekoden för affärspartner.