Like our social media channels

Terms & Conditions

Versie: November 2020

A. 1.

Wederpartij

A. 1.1.

We Are Era Nederland B.V. (hierna te noemen "We Are Era") verkoopt de producties van websitevideo-artists die zich contractueel aan We Are Era verbinden, beter bekend als creators, en ondersteunt de creators bijhet ontwerpen, produceren en distribueren van hun content door middel van diverse activiteiten.

A. 1.2

We Are Era verwerft, ontwerpt en produceert onder meer projecten op hetgebied van onder andere promotionele video’s, productplaatsing, branded entertainment, integratie van sociale media, testimonials, sponsoring enproductie-ontwerp, e.e.a. ten behoeve van de distributie via internetplatforms,met name  video- of social mediaplatforms (hierna te noemen: "Speciale Marketingprojecten").

A. 1.3.

Bij de Speciale Marketingprojecten van We Are Era kan de Wederpartij een bureauzijn, maar deze term kan ook rechtstreeks verwijzen naar een adverteerder (hierna te noemen: "Onderneming"). Waar de term "Wederpartij" hierna wordt gebruikt, geldt de betreffende bepaling zowel voor een bureau als voor een Onderneming.

A. 2.

Rechtswerking

A. 2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuelerelaties tussen We Are Era en haar Wederpartijen met betrekking tot de boekingvan geïntegreerde reclame en de uitvoering van Speciale Marketingprojecten.

A. 2.2.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend de algemenevoorwaarden van We Are Era van toepassing op het Speciale Marketingproject. Dealgemene voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt tevens indien niet uitdrukkelijk bezwaar is gemaakttegen de voorwaarden van de Wederpartij en/of We Are Era haar diensten zonderbezwaar verleent.

A. 3.

Totstandkoming van een overeenkomst tussen We Are Era en de Wederpartij

A. 3.1.

Indien We Are Era tijdens de contractonderhandelingen bij de Wederpartij eenvoorlopig "Voorstel" indient (d.w.z. een gedetailleerde offerte waarinde aard en omvang van de diensten zijn opgenomen), dan zijn de daarin vastgelegde voorwaarden niet bindend. We Are Era zal de Wederpartij een uiterstetermijn geven waarbinnen het voorstel bevestigd dient te worden. Een contract komtslechts tot stand na schriftelijke aanvaarding door We Are Era van het voorstel welkis bevestigd door de Wederpartij of bij de feitelijke verstrekking van dedienst door We Are Era.

A. 3.2.

In geval van opdrachten van bureaus dienen de exacte gegevens van de adverterende Onderneming te worden verstrekt (naam, volledig adres en contactgegevens, Btw-nummer). We Are Era heeft het recht het bureau te verzoeken om een bewijs van bevoegdheid.In dergelijke gevallen blijft het bureau de Wederpartij. Facturen wordenverzonden naar het bureau. In het geval dat een bureau de Wederpartij is, draagthet bureau als zekerheid de betalings vorderingen jegens haar cliënt over aan We Are Era, welke voortvloeien uit de overeenkomst op grond waarvan het betreffende bedrag verschuldigd is. We Are Era aanvaardt deze overdracht hierbij. We Are Eraheeft het recht om de overdracht bekend te maken aan de klant van het bureau indien het verschuldigde bedrag niet binnen één maand na de vervaldag is voldaan.

A. 3.3.

In geval van boekingen door het bureau behoudt We Are Era zich het rechtvoor om ook boekingsbevestigingen door te sturen naar de klant van het bureau.

A. 4.

Categorisering onder reclamevoorschriften

De Wederpartij erkent dat Speciale Marketingprojecten in een aantalverschillende categorieën onder de reclame regelgeving kunnen vallen. De Wederpartij stemt ermee in, dat We Are Era volledig handelt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten (met name media- en reclameregels) en in die gevallenwaarin de Wederpartij niet wordt beschouwd als de distributeur van het Speciale Marketingproject, zal uitsluitend We Are Era vaststellen welke categorieën dienente worden toegepast.

A. 5.

Dienstverlening

We Are Era is vrij om de wijze en methode van verlening van de overeengekomen dienst vast te stellen. In het bijzonder heeft We Are Era het recht om derden tebetrekken in alle fases van een Speciaal Marketingproject. Dit heeft geeninvloed op de prestatieverhouding tussen We Are Era en de Wederpartij.

A. 6.

Acceptatie en garantie van de service

A. 6.1.

Mits de Wederpartij een wettelijk of contractueel recht van aanvaardingheeft, dient de Wederpartij de door We Are Era geleverde diensten onmiddellijk nade levering en uiterlijk binnen 48 uur te onderzoeken, en geeft in voorkomendgeval schriftelijk (een e-mail volstaat) de specifieke redenen voor nietaanvaarding. Voor elke aparte content wordt de Wederpartij één herstelproceduretoegekend. Indien er binnen 48 uur geen verklaring wordt afgelegd aan de in hetvoorstel genoemde We Are Era-contactpersoon, wordt de dienst geacht te zijnaanvaard.

A. 6.2.

Indien contractuele verplichtingen niet of niet tijdig of niet opcorrecte wijze kunnen worden vervuld wegens overmacht, wordt We Are Era voor deduur van de overmachtssituatie vrijgesteld van haar Prestatieverplichting."Overmacht" verwijst uitsluitend naar gebeurtenissen waarvan deoorzaken buiten de macht van We Are Era liggen. We Are Era zal de contractueleverplichting nakomen zodra de overmachtssituatie voorbij is.

A. 7.

Aansprakelijkheid van We Are Era

A. 7.1.

We Are Era is uitsluitend aansprakelijk voor schade opgelopen door de Wederpartij:
• die opzettelijk of wegens grove nalatigheid werd veroorzaakt door We Are Era ofhaar wettelijke vertegenwoordigers of senior agents;
• Indien, in het geval van verkoopcontracten of contracten voor werk endiensten van We Are Era een garantie met betrekking tot de eigenschappen van hetproduct werd gegeven of deze bedrieglijk op verkeerde wijze is voorgesteld.

A. 7.2.

We Are Era is volledig aansprakelijk voor schade die opzettelijk of doorgrove nalatigheid is veroorzaakt, of in geval van overlijden, lichamelijkletsel of schade aan de gezondheid. Bovendien is elke aanspraak opschadevergoeding beperkt tot te verwachten verlies of schade die behoort tot deaard van het contract, en in geval van wanbetaling tot 5% (vijf procent) van decontractwaarde. Voor zover We Are Era slechts aansprakelijk is voor het bedragvan doorgaans te verwachten verlies of schade, is zij niet aansprakelijk voorindirecte schade, gevolgschade of winstderving.

A. 7.3.

De aansprakelijkheid van We Are Era wordt uitgesloten, behalve in bovengenoemdegevallen, ongeacht de juridische grondslag. Voor zover de aansprakelijkheid van We Are Era uitgesloten is, geldt dit tevens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en gemachtigden van We Are Era.

A. 8.

Aansprakelijkheid van de Wederpartij

De Wederpartij verbindt zich ertoe geen illegale of immorele inhoud in hetkader van de samenwerking te publiceren of daarnaar te verwijzen. Indien envoor zover de Wederpartij inhoud of materiaal voor het Speciale Marketingproject verstrekt, zorgt de Wederpartij ervoor dat geen rechten vanderden, met name persoonlijkheidsrechten, handelsmerkrechten, eigendomsrechten,auteursrechten en ontwerprechten, worden geschonden. De Wederpartij verbindtzich ertoe om We Are Era op eerste verzoek volledig te vrijwaren tegen eventuelenadelen en enig verlies of schade die We Are Era lijdt door niet naleving van hetvoorgaande te vergoeden. Dit geldt met name in geval van aanspraken van derden,ongeacht de juridische grondslag, en de daaruit voortvloeiende kosten vanjuridisch verweer.

A. 9.

Voorbehoud van rechten

Alle rechten die voortvloeien uit het Speciale Marketingproject en die nietschriftelijk aan de Wederpartij worden toegekend of overgedragen, berusten bij We Are Era. In het bijzonder zal de Wederpartij de websitevideo niet geheel ofgedeeltelijk gebruiken op andere videoplatforms of social media-kanalen dan diewelke zijn overeengekomen en/of deze door derden laten gebruiken of derden toestaanom fragmenten uit de video te gebruiken voor PR en/of merchandising doeleinden. Bovendien zullen geen rechten voor het promotionele gebruik van afbeeldingenen/of namen van participanten of bijdragers of andere deelnemers aan het Speciale Marketingproject worden overgedragen zonder uitdrukkelijke schriftelijketoestemming.

A. 10.

Looptijd en beëindiging

A. 10.1.

Tenzij anders overeengekomen zijn de wettelijke bepalingen inzakeopzegging van toepassing.

A. 10.2.

Het recht om de overeenkomst zonder kennisgeving wegens gegronde redente beëindigen blijft ondanks andere mogelijke overeenkomsten onverminderd vankracht. Gegronde redenen waardoor We Are Era de overeenkomst zonder kennisgevingkan opzeggen, worden met name geacht aanwezig te zijn indien:
• We Are Era niet langer kan worden geacht zich aan deze overeenkomst te houdenom een andere reden die verband houdt met de persoon van de Wederpartij, gegevende omstandigheden van het individuele geval en de wederzijdse belangen van departijen, in het bijzonder indien omstandigheden die verband houden met depersoon van de Wederpartij aanwezig zijn, waaruit blijkt dat de Wederpartijniet langer op langdurige basis aan zijn verplichtingen uit hoofde van dezeovereenkomst kan voldoen;
• de Wederpartij besluit zijn vennootschap te liquideren of zijnbedrijfsactiviteiten daadwerkelijk te staken;
• een waarschuwing en/of voorlopig rechterlijk bevel als gevolg van het gedragvan de Wederpartij is uitgevaardigd tegen één of beide partijen en/of eenvennootschap van We Are Era Nederland B.V. in verband met een contractueledienst;
• maatregelen die zijn genomen of bevelen die zijn uitgevaardigd doorautoriteiten of andere overheidsinstanties beletten de uitvoering van dediensten door We Are Era;
• We Are Era het redelijke vermoeden heeft - hetgeen de Wederpartij niet kanweerleggen - dat de Wederpartij of de door de Wederpartij in verband met desamenwerking verstrekte aanbiedingen en/of inhoud in strijd zijn/is metwettelijke bepalingen, met name strafrechtelijke wetsbepalingen of bepalingeninzake de bescherming van minderjarigen. Er wordt geacht sprake te zijn van eenredelijk vermoeden wanneer We Are Era op feiten gebaseerd bewijsmateriaal voorhanden heeft, waaruit een schending van de wettelijke bepalingen blijkt, metname het starten van een voorlopig onderzoek tegen de Wederpartij of de Wederpartijdie door andere instanties wordt verzocht (bijvoorbeeld staatsmedia) om eenverklaring in te dienen.

A. 10.3.

De Wederpartij betaalt voor alle diensten die door We Are Era wordenverleend tot de datum waarop de opzegging is ontvangen, overeenkomstig deomvang van de dienstverlening. Bovendien wordt elke vergoeding die tot op dezedatum reeds is betaald, verrekend met de bovengenoemde openstaande vorderingen.Elke vordering tot schadevergoeding door We Are Era jegens de Wederpartij blijft onverminderdgehandhaafd. Deze sub 10.3 is van toepassing met betrekking tot beëindiging meten zonder gegronde reden.

A. 10.4.

In geval van beëindiging van de overeenkomst door de Wederpartij voorafgaand aan het einde van de overeenkomst, is We Are Era gerechtigd deovereengekomen vergoeding te vorderen. We Are Era staat niettemin verrekening toevan het bedrag van de uitgespaarde uitgaven als gevolg van de beëindiging vande overeenkomst en het bedrag dat We Are Era verwerft of opzettelijk niet verwerftdoor andere inzet van haar personeel en diensten. Aangenomen wordt dat We Are Era aanspraak mag maken op 15% van de vergoeding welke wordt verantwoord door hetdeel van de werkzaamheden en de diensten dat nog niet is geleverd. We Are Era ende Wederpartij hebben het recht deze aanname te weerleggen.

A. 11.

Betalingsvoorwaarden

A. 11.1.

Tenzij afzonderlijke overeenkomsten hierover worden gesloten, zullende betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur volledig verschuldigdzijn. We Are Era kan tevens op elk moment individuele diensten in rekeningbrengen, in welk geval zij de betreffende dienst op de factuur zalspecificeren.

A. 11.2.

In geval van Speciale Marketingprojecten met een contractwaarde van netto €100.000 of meer, kan We Are Era een vooruitbetaling van één derde van decontractwaarde verlangen op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

A. 11.3.

Bankkosten zijn verschuldigd door de Wederpartij. We Are Era aanvaardt uitsluitendcheques als voorwaardelijke betaling, waarbij de betaling afhankelijk is van degehonoreerde cheque. Betalingen door de Wederpartij worden alleen geacht tezijn gedaan wanneer We Are Era over het bedrag beschikt.

A. 11.4.

In geval van vertraagde betaling kan We Are Era prestaties opschortentot de factuur is betaald. We Are Era heeft tevens het recht om prestaties nietuit te voeren in alle gevallen waarin de financiële omstandigheden van de Wederpartijaanzienlijk verslechteren en tevens, indien de Wederpartij een bureau is, ingevalvan een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van decliënt van het bureau. Hiermee wordt het recht op betaling niet opgeheven, ookniet voor diensten die nog niet zijn geleverd. We Are Era mag vertragingsrentevorderen van 10 procentpunten boven het basistarief. Het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen is uitdrukkelijk voorbehouden. De Wederpartij behoudt niettemin het recht om het bewijs te leveren dat door de te latebetaling minder schade is veroorzaakt.

A. 11.5.

De Wederpartij heeft slechts een recht van verrekening indien zijntegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld, onbetwist zijn of erkend door We Are Era. Bovendien is de Wederpartij enkel gerechtigd een retentierecht tedoen gelden indien zijn reconventionele vordering is gebaseerd op dezelfdecontractuele relatie en wettelijk is vastgesteld, onbetwist is of erkend door We Are Era.

A. 12.

Vertrouwelijkheid

A. 12.1.

De partijen verbinden zich ertoe alle informatie en gegevens die zijvan de andere partij ontvangen in verband met de uitvoering van de overeenkomstvertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend toegankelijk te maken voorderden voor zover dat noodzakelijk is voor de prestaties van de overeengekomendiensten. Dit geldt met name voor prijslijsten en contracten. Deze verplichting blijft van toepassing na voltooiing van het contract.

A. 12.2.

Gelieerde ondernemingen in dezelfde groep als We Are Era worden in ditverband niet als derden beschouwd.

A. 12.3.

Indien de Wederpartij een bureau is, zorgt hij er door middel vanpassende geheimhoudingsovereenkomsten voor dat zijn cliënten geen informatieaan derden verstrekken die tijdens de uitvoering van de overeenkomst isverkregen. Openbaarmaking door het bureau aan een auditor die door de cliëntenvan het bureau wordt aangesteld in verband met de controle van de media enbenchmarkingdoeleinden is toegestaan, mits de auditor een schriftelijketoezegging doet om privacy en gegevensbeveiliging te waarborgen en de regelsinzake vertrouwensrelaties na te leven. In het kader van een audit ofbenchmarking maakt het bureau of de auditor geen informatie openbaar die deontvanger in staat zou stellen gevolgtrekkingen te maken over de voorwaardendie van toepassing zijn op individuele adverterende cliënten. De informatie magin geen geval bekend worden gemaakt aan of anderszins toegankelijk wordengemaakt voor de concurrenten van We Are Era.

A. 13.

Slotbepalingen

A. 13.1.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het Koninkrijk der Nederlanden met uitsluiting van collisieregels. Overeengekomen is dat inverband met eventuele geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatiede plaats Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is.

A. 13.2.

We Are Era heeft het recht haar rechten en plichten met betrekking totde Wederpartij over te dragen aan vennootschappen waarin We Are Era een direct ofindirect belang heeft en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

A. 13.3.

De Wederpartij wordt per e-mail of fax in kennis gesteld van eventuelewijzigingen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen worden geacht tezijn goedgekeurd indien de Wederpartij geen schriftelijk bezwaar indient bij We Are Era binnen een maand nadat hij van de wijzigingen in kennis is gesteld.

A. 13.4.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldigzijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van alle andere bepalingen ofovereenkomsten.

A. 13.5.

Er bestaan geen mondelinge afspraken. Eventuele eerdere overeenkomstenzijn nietig. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst, met inbegrip vanwijzigingen van deze bepaling, dienen schriftelijk te worden ingediend. Een verklaringvan beëindiging of een andere eenzijdige verklaring dient schriftelijk te wordeningediend. Voor wat de "schriftelijke vorm" voor de doeleinden vandeze overeenkomst betreft is een handgeschreven handtekening vereist. Schriftelijkhoudt tevens in per fax.

A.1.

Counterparty

A.1.1.

We Are Era Nederland B.V. (hereinafter "We Are Era") markets theproductions of web video artists under contract with We Are Era, known as creators, and supports creators in the design, production and distribution oftheir content by means of various activities.

A.1.2.

Among other things, We Are Era acquires, designs and produces projects, inareas including promotional video, product placement, branded entertainment,social media integration, testimonials, sponsorship and production design, allfor distribution via Internet platforms, in particular on video or social mediaplatforms (hereinafter "Special Marketing Projects").

A.1.3.

The Counterparty in We Are Era's Special Marketing Projects may be anagency or the term may refer directly to an advertiser (hereinafter "Company").Where the term "Counterparty" is used below, the correspondingprovision applies to both an agency and a Company.

A.2.

Scope

A.2.1.

These General Terms and Conditions govern the contractual relationsbetween We Are Era and its Counterparties with regard to the booking ofintegrated advertising and the implementation of Special Marketing Projects.

A.2.2.

Unless otherwise agreed in writing, We Are Era's General Terms andConditions will form the sole basis for the Special Marketing Project. Generalterms and conditions of the Counterparty are hereby expressly excluded. Thisapplies even if the Counterparty's terms and conditions have not been expresslyobjected to and/or We Are Era provides its services without objection.

A.3.

Establishment of a contract between We Are Era and the Counterparty

A.3.1.

If We Are Era submits a provisional "Proposal" (i.e. a detailedquote setting out the nature and scope of the services) to the Counterpartyduring the contract negotiations, the conditions laid down therein will benon-binding. We Are Era will give the Counterparty a deadline within which toconfirm the Proposal. A contract will only be established upon writtenacceptance by We Are Era of the Proposal confirmed by the Counterparty or uponactual provision of the service by We Are Era.

A.3.2.

In the case of orders from agencies, exact details of the advertisingCompany must be provided (name, full address and contact details, VAT ID).We Are Era has the right to request proof of a mandate from the agency. In suchcases the agency remains the Counterparty. Invoices will be sent to the agency.In the event that an agency is the Counterparty, when the order comes intoeffect the agency shall assign to We Are Era, by way of security, the paymentclaims against its client arising from the contract under which the sum inquestion is owed. We Are Era hereby accepts this assignment. We Are Era will beentitled to disclose said assignment to the agency's client if the amount owedhas not been paid one month after the due date.

A.3.3.

In the case of agency bookings, We Are Era reserves the right to forwardbooking confirmations to the agency's client as well.

A.4.

Classification under advertising regulations

The Counterparty acknowledges that Special Marketing Projects may fall into arange of different classifications under advertising regulations. TheCounterparty agrees that We Are Era will operate entirely in accordance with theapplicable legal requirements (in particular media and advertising regulations)and in those cases in which the Counterparty is not considered to be thedistributor of the Special Marketing Project, We Are Era alone can and willdecide which classifications to apply.

A.5.

Service provision

We Are Era is free to determine the manner and method of providing the agreed service.In particular, We Are Era is entitled to involve third parties in all phases of aSpecial Marketing Project. This does not affect the performance relationshipbetween We Are Era and the Counterparty.

A.6.

Service acceptance and warranty

A.6.1.

Provided that the Counterparty has a right of acceptance by law orcontract, the Counterparty shall check the services provided by We Are Era fordefects immediately after delivery, and within 48 hours at the latest, andwhere appropriate shall communicate in text form (an email will suffice) thespecific reasons that preclude acceptance. The Counterparty will be granted onerevision procedure for each content piece. If no declaration is made within 48hours to the We Are Era contact person stated in the Proposal, the service willbe deemed to have been accepted.

A.6.2.

If contractual obligations cannot be fulfilled or cannot be fulfilled ina timely or correct manner by reason of force majeure, We Are Era will beexempted from its performance obligation for the duration of the force majeureevent. "Force majeure" refers solely to events whose causes arebeyond We Are Era's control. We Are Era shall make good on the contractualobligation as soon as the force majeure event is over.

A.7.

We Are Era's liability

A.7.1.

We Are Era will only be liable for damage incurred by the Counterparty:
• which was caused by We Are Era or its legal representatives or senior agentseither intentionally or through gross negligence;
• if, in the case of We Are Era contracts of sale or contracts for work andservices, a guarantee regarding the qualities of the item was given orfraudulently misrepresented.

A.7.2.

We Are Era will be liable in full for damage caused intentionally orthrough gross negligence or in case of loss of life, bodily injury or damage tohealth. Furthermore, any claim for damages will be limited to foreseeable lossor damage which is typical for the contract, and in case of default to 5% (fiveper cent) of the contract value. Insofar as We Are Era is only liable in theamount of typically foreseeable loss or damage, it is not liable for indirectdamage, consequential damages or loss of profit.

A.7.3.

We Are Era's liability is excluded other than in the aforementioned cases,irrespective of the legal basis. Insofar as We Are Era's liability is excluded,this also applies to the personal liability of We Are Era's officers, employees,staff, representatives and agents.

A.8.

Counterparty's liability

The Counterparty undertakes not to publish or make reference to any illegal orimmoral content within the context of the cooperation. If and insofar as theCounterparty provides content or material for the Special Marketing Project,the Counterparty shall ensure that no rights of third parties, in particularpersonality rights, trademark rights, property rights, copyrights and designrights, are infringed. The Counterparty undertakes to indemnify We Are Era infull against any disadvantages upon first being asked to do so and tocompensate it for any loss or damage that We Are Era incurs from a failure toobserve the foregoing. This applies in particular in the case of claims bythird parties, irrespective of the legal basis, and the resulting costs oflegal defence.

A.9.

Reservation of rights

All rights arising in connection with the Special Marketing Project and whichare not granted or transferred to the Counterparty in writing will remain withWe Are Era. In particular the Counterparty shall not use, or allow third partiesto use, all or part of the web video on any video platforms or social media channelsother than those that have been agreed and/or use, or allow third parties touse, excerpts from the video for PR and/or merchandising purposes. Furthermore,no rights for the promotional use of images and/or names of actors orcontributors or other participants in the Special Marketing Project will betransferred without express written agreement.

A.10.

Term and termination

A.10.1.

Unless otherwise agreed, the statutory provisions on termination willapply.

A.10.2.

The right to terminate without notice for good cause will remainunaffected by any agreement. Good cause for which We Are Era may terminate thecontract without notice will be deemed to exist, in particular, if:
• We Are Era can no longer be expected to adhere to this agreement for another reasonrelated to the person of the Counterparty in consideration of the circumstancesof the individual case and the mutual interests of the parties, in particular,if circumstances related to the person of the Counterparty exist, which suggestthat the Counterparty can no longer fulfil its obligations under this agreementon a permanent basis;
• the Counterparty decides to liquidate its Company or actually ceases itsbusiness operations;
• a warning and/or preliminary injunction resulting from the conduct of theCounterparty has been issued against one or both parties and/or a company ofWe Are Era Nederland B.V. in connection with a contractual service;
• measures taken or orders issued by authorities or other government bodiespreclude performance of the services by We Are Era;
• We Are Era has the reasonable suspicion, which the Counterparty is unable torefute, that the Counterparty or the offers and/or content provided by theCounterparty in connection with the cooperation is/are in violation of legalprovisions, in particular criminal law provisions or provisions of theprotection of minors. Reasonable suspicion will be deemed to exist whereWe Are Era has fact-based evidence indicating a violation of legal provisions, inparticular the opening of a preliminary investigation against the Counterpartyor the Counterparty being asked by other bodies (e.g. state media authorities)to submit a statement.

A.10.3.

The Counterparty shall pay for any services rendered by We Are Era up tothe date on which notice of termination is received, according to the extent ofthe service provision. Furthermore, any remuneration already paid up to thisdate will be set-off against the aforementioned open claims. Any claim fordamages by We Are Era against the Counterparty remains unaffected. This Sec. 10.3shall apply for termination with cause and without cause.

A.10.4.

In the event of Counterparty‘s termination of this agreement prior tothe end of the agreement We Are Era shall be entitled to claim the agreedremuneration. We Are Era shall nevertheless allow for set-off of the amount ofthe saved expenses due to the termination of the contract as well as the amountWe Are Era acquires or maliciously refrains to acquire by other use of its workforce and services. There is a presumption that We Are Era is entitled to claim15 % of the remuneration accounted for by the part of the work and services notyet provided. We Are Era and Counterparty shall be entitled to rebut thispresumption.

A.11.

Payment terms

A.11.1.

Unless separate agreements are made, payments will be due in full 14days after receipt of the invoice. We Are Era may also charge for individualservices at any time, in which case it will specify the service concerned onthe invoice.

A.11.2.

In the case of Special Marketing Projects with a contract value of€100,000 net or more, We Are Era may require an advance payment of one-third ofthe contract value at the time the contract is concluded.

A.11.3.

Bank charges are payable by the Counterparty. We Are Era only everaccepts cheques as conditional payment, with payment conditional on the chequebeing honoured. Payments by the Counterparty will only be deemed to have beenmade when We Are Erahas the amount at its disposal.

A.11.4.

In the event of a delay in payment, We Are Era may defer furtherperformance until the invoice has been paid. We Are Era also has the right towithhold performance in all cases where there is a substantial deterioration inthe Counterparty's financial circumstances and also, if the Counterparty is anagency, where there is a substantial deterioration in the financialcircumstances of the agency's client. This does not remove the entitlement topayment, including for any services that have not yet been rendered. We Are Eramay demand late payment interest at 10 percentage points above the base rate.The right to claim additional damages is expressly reserved. This is withoutprejudice to the Counterparty's right to furnish proof that less damage wascaused by late payment.

A.11.5.

The Counterparty only has a right of set-off if its counterclaims arelegally established, undisputed or recognised by We Are Era. Furthermore, theCounterparty is only entitled to assert a right of retention if itscounterclaim is based on the same contractual relationship and is legallyestablished, undisputed or recognised by We Are Era.

A.12.

Confidentiality

A.12.1.

The parties undertake to handle all information and data that theyreceive from the other party in connection with the performance of the contractin a confidential manner and to make it accessible to third parties only to theextent necessary for the performance of the agreed services. This applies inparticular to price lists and contracts. This obligation will continue to applyafter completion of the contract.

A.12.2.

Affiliated companies in the same group as We Are Era are not consideredas third parties in this context.

A.12.3.

If the Counterparty is an agency, said agency shall, by means ofappropriate confidentiality agreements, ensure that its clients do not divulgeto third parties any information obtained during performance of the contract.Disclosure by the agency to an auditor appointed by the agency's clients formedia auditing and benchmarking purposes is permissible provided the auditormakes a written undertaking to maintain confidentiality, to safeguard privacyand data security and to comply with anti-trust rules. In the course of anaudit or benchmarking, the agency or auditor shall not disclose any informationwhich would allow the recipient to draw conclusions about the terms applying toindividual advertising clients. On no account may the information be disclosedor otherwise made accessible to We Are Era's competitors.

A.13.

Final provisions

A.13.1.

This contract is governed by the law of the Kingdom of the Netherlandsto the exclusion of conflict-of-law rules. It is agreed that the exclusiveplace of jurisdiction for any disputes arising from this contractualrelationship is Berlin.

A.13.2.

We Are Era has the right to transfer its rights and obligations withrespect to the Counterparty to companies in which We Are Era has a direct orindirect interest and/or to its affiliates.

A.13.3.

The Counterparty shall be notified by email or fax of any changes tothese General Terms and Conditions. Said changes will be deemed to be approvedif the Counterparty does not submit a written objection to We Are Era within onemonth of being notified of the changes.

A.13.4.

Should one or more provisions of these General Terms and Conditions beor become invalid, this will not affect the validity of all other provisions oragreements.

A.13.5.

There are no verbal agreements. Any prior agreements are void.Amendments and additions to this agreement, including amendments to thisclause, must be made in written form. Declaration of termination or any otherunilateral declaration must be made in written form. "Written form"for the purposes hereof requires a handwritten signature. However, written formalso includes fax.