Like our social media channels

Gedragscode voor zakenpartners

Vanaf: December 2022

Economisch succes en sociale verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden doelstellingen van ons bedrijf. Verantwoordelijk en ethisch gedrag tegenover werknemers, zakenpartners, de samenleving en het milieu maakt integraal deel uit van ons waardesysteem en is verankerd in onze gedragscode.

Bij onze bedrijfsactiviteiten is naleving van de wet en de beginselen van internationaal erkende normen, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties of de arbeids- en sociale normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), vanzelfsprekend.

Dit engagement moet ook tot uiting komen in de relaties die wij onderhouden met onze zakenpartners. De continuïteit en de verdere ontwikkeling van succesvolle zakenrelaties hangen in grote mate af van een gezamenlijk streven naar integriteit en verantwoordelijk ondernemerschap.

Daarom verwachten wij van onze zakenpartners dat zij voldoen aan de minimumeisen van de gedragscode voor zakenpartners van We Are Era. Wij danken alle zakenpartners die met ons samenwerken om verantwoordelijk en ethisch gedrag in het bedrijfsleven te bevorderen.

Integriteit

Onze zakenpartners

• Voldoen aan de toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving. De volgende rechtsgebieden zijn van bijzonder belang: antitrust- en mededingingsrecht, handel met voorkennis, recht inzake buitenlandse handel, bescherming van intellectuele eigendom, gegevensbescherming.

• Veroordelen elke vorm van corruptie en omkoping.

• Elke vorm van fraude tegen We Are Era en derden te veroordelen.

• Hun zaken, boekhouding en financiële verslaglegging op een correcte manier uitvoeren.

• Mogelijke belangenconflicten bij hun activiteiten in verband met We Are Era openbaar maken en zo spoedig mogelijk oplossen.

• Vertrouwelijke informatie beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking en misbruik, alsook de reputatie van We Are Era in openbare verklaringen.

• Gebruiken de door We Are Era aan hen verstrekte informatie uitsluitend voor het uitvoeren van hun taken bij het verlenen van diensten aan We Are Era en beschermen deze tegen intern en extern misbruik.

Werknemers

Onze zakenpartners...

• De bescherming van universeel erkende mensenrechten respecteren en ondersteunen en ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

• Tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid of kinderarbeid.

• Zich houden aan de wettelijke voorschriften voor eerlijke arbeidsomstandigheden, onder meer op het gebied van beloning, werktijden en privacy.

• Een werkomgeving bieden die vrij is van discriminatie.

• De gezondheid en veiligheid op de werkplek te waarborgen.

Milieu  

•Milieu- en klimaatbescherming en het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordelijkheid van onze zakenpartners ten opzichte van het milieu en de samenleving.

 

Uitvoering

• Onze zakenpartners zorgen er naar best vermogen voor dat zij, evenals hun eigen zakenpartners die voor of namens We Are Era werken, op de hoogte zijn van de gedragscode voor zakenpartners van We Are Era en deze naleven.

1. Toepassingsgebied


1.1

De volgende algemene voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten tussen de respectieve lokale We Are Era-entiteit (hierna "We Are Era") en de klant (hierna "Contractpartner") (We Are Era en Contractpartner hierna gezamenlijk de "Partijen") over de uitvoering van diensten als onderdeel van marketingprojecten, met name op het gebied van – maar niet beperkt tot - influencer marketing, productie en kanaal gerelateerde diensten (hierna "Project" of "Campagne") genoemd). Deze AV gelden voor alle primaire en secundaire diensten. 


1.2

We Are Era behoudt zich het recht voor om deze AV op enig moment aan te passen. De meest recente versie is de versie die geldt voor de gecontracteerde uitvoering van diensten. Indien de aanpassingen significante wijzigingen omvatten die van invloed zijn op de rechten en plichten van de Contractpartner, zal We Are Era de Contractpartner op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt door middel van geschikte methoden, bijvoorbeeld via de website of per e-mail.  Tenzij anders vermeld, wordt een bijgewerkte versie van de AV van kracht op het moment dat ze op de website worden gepubliceerd. De Contractpartner is zich ervan bewust dat voortzetting van het leveren van diensten nadat een aanpassing van deze AV bekend is gemaakt, betekent dat de Contractpartner zich vrijwillig akkoord verklaart met de bindende toepasselijkheid van de bijgewerkte AV.


2. Voorwerp van de overeenkomst en totstandkoming van de overeenkomst


2.1

Het voorwerp van de overeenkomst is de dienst respectievelijk gedefinieerd in de ingediende offerte (hierna aangeduid als “Offerte”).  De Offerte bevat met name gegevens over het soort en de omvang van de diensten, de uitvoeringsperioden en de door de contractpartner te betalen vergoeding. Indien voor de uitvoering van de Projecten medewerkingsplichten van de Contractpartner nodig mochten zijn, worden deze eveneens in de Offerte opgenomen. De Offerte wordt schriftelijk gedaan (e-mail is voldoende).


2.2

Door aanvaarding van de schriftelijke Offerte komt de overeenkomst tussen We Are Era en de Contractpartner tot stand op basis van de voorwaarden vermeld in de Offerte en de aanvaarding daarvan, met inbegrip van deze AV.  De aanvaarding van de Offerte dient schriftelijk te worden verklaard (e-mail is voldoende).


2.3

Indien de Contractpartner zelf door een externe opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”) wordt gecontracteerd voor de uitvoering van het Project, houdt We Are Era hiermee rekening; dit betreft in het bijzonder de producten en service van de Opdrachtgever in het Project voor zover deze onderdeel uitmaken van de Offerte. De partij die een contract aangaat met We Are Era, die alle gerelateerde rechten en plichten heeft, is echter de Contractpartner. De Contractpartner draagt er zorg voor dat de eisen en wensen van de Opdrachtgever op passende wijze worden gecommuniceerd zodat We Are Era deze kan uitvoeren.


2.4

Indien het voorwerp van de overeenkomst het verlenen van diensten is door een of meer influencers of andere personen, die op grond van hun bekendheid een zekere aanwezigheid in de media afdwingen, geldt voor de overeenkomst de opschortende voorwaarde dat alle betrokken influencers of andere personen instemmen. We Are Era brengt Contractpartner van deze instemming op de hoogte zodra deze is ontvangen (e-mail is voldoende). De voorwaarde wordt pas geacht te zijn vervuld vanaf de datum waarop de kennisgeving is ontvangen. 


2.5

Voor zover We Are Era bepaalde Key Indicators zoals aantal volgers, weergaven of bereik in de Offerte heeft genoemd, zijn deze onderworpen aan de opschortende voorwaarde van bevestiging door de betrokken influencers.


2.6

We Are Era heeft te allen tijde het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van haar dienstverlening. Instemming van de Contractpartner is hiervoor niet vereist.


2.7

Uitdrukkelijke bepalingen in de Offerte of in de aanvaarding van de Offerte, die afwijken van deze AV, hebben voorrang.


3. Begripsbepalingen


De volgende woorden in deze AV en in de Offerte hebben de hieronder gedefinieerde betekenis.


3.1

Volgers : "Volgers" betekent het aantal volgers per social media kanaal of met betrekking tot alle kanalen van de influencers, zoals bepaald in de Offerte en op de datum van de Offerte. Het aantal Volgers wordt slechts deel van de overeenkomst indien dit uitdrukkelijk in de Offerte is vermeld.


3.2

Content Plan: "Content Plan" is een overzicht van de planning en de content, dat wordt opgesteld na ondertekening van de overeenkomst door zowel We Are Era als de Contractpartner, waarin de door We Are Era en de influencers uit te voeren diensten nader worden omschreven. Het Content Plan kan ook de data en perioden van de publicatie van de diensten bevatten. Indien gedefinieerd in de Offerte, wordt het Content Plan deel van de overeenkomst na bindende toezegging van de betrokken influencers.  Dit geldt ook voor eventueel opgenomen publicatiedata. Afwijkingen van het Content Plan zijn te allen tijde mogelijk, maar vereisen de instemming van We Are Era, de Content Partner en de influencer. 


3.3

Vertoningen: "Vertoningen" betekent de frequentie van hoe vaak een inhoud aan een gebruiker wordt getoond. Het meten van Vertoningen is afhankelijk van de concrete inhoud, het bijbehorende mediatype en de eisen van de social media kanalen.


3.4

Content: "Content" betekent de te realiseren materialen, die worden genoemd in een Offerte van We Are Era. Content kan bestaan uit foto's, video's, tekstberichten of bijdragen, ook in combinatie met, of geheel als foto of video, productplaatsingen in redactionele vorm, sponsorverwijzingen, promotievideo's of advertenties.   Ook andere diensten, die door de influencers of in samenwerking met hen worden uitgevoerd en die bijvoorbeeld mogelijk worden gemaakt door de technische functies van de social media platforms, worden in deze AV beschouwd als Content. 


3.5

Campagneperiode: De "Campagneperiode" is de periode genoemd in de Offerte van We Are Era gedurende welke de overeengekomen diensten of onderdelen daarvan worden uitgevoerd, in het bijzonder gepubliceerd of anderszins toegankelijk gemaakt.  De Campagneperiode wordt vermeld in de Offerte en/of het Content Plan. 


3.6

Customer Content: "Customer Content" betekent Inhoud (bijvoorbeeld handelsmerken, afbeeldingen, video's, muziek, illustraties en producten van de Contractpartner of Opdrachtgever, enz.), die door de Contractpartner ter beschikking wordt gesteld of doorgestuurd aan We Are Era voor het creëren van de Content.


3.7

Posting: "Posting" betekent de publicatie van de Inhoud en ook andere berichten, bijdragen en soortgelijke diensten om via de influencers de aandacht te trekken op sociale mediakanalen of andere digitale platforms. 


3.8

Bereik: "Bereik" betekent het totaal aantal daadwerkelijk bereikte individuele contacten met gebruikers per Posting.  De meting van het Bereik is afhankelijk van de desbetreffende Posting en de eisen van de social media kanalen.  Het is niet altijd mogelijk toegang te verlenen tot de gegevens die informatie geven over het Bereik.


3.9

Social Media Kanalen: "Social Media Kanalen" zijn de kanalen en/of profielen van de influencers genoemd in een Offerte van We Are Era op de websites en/of mobiele apps van de diensten "YouTube”, "Facebook”, "Instagram”, "Twitter”, "Twitch", "TikTok", "Snapchat" of soortgelijke platforms en diensten. 


4. Verlening van diensten


4.1

We Are Era zorgt voor de uitvoering van de diensten die in een Offerte worden genoemd.  De wijze waarop de dienst wordt uitgevoerd, is ter beoordeling van We Are Era. Indien overeengekomen in de Offerte zullen de diensten worden uitgevoerd met de bijdrage van influencers.  Indien diensten worden verricht voor het opnemen van video's, filmen of andere productiewerkzaamheden waarbij influencers betrokken zijn, zorgt We Are Era ervoor dat de influencers beschikbaar zijn voor het aantal opname- of productiedagen genoemd in het Content Plan.  Tenzij anders overeengekomen in de Offerte, gaat We Are Era zelf rechtstreeks overeenkomsten aan met alle deelnemers. De Campagneperiode, het aantal diensten en de basisinhoud van de diensten worden zowel in de Offerte als in het Content Plan vastgelegd.  De Content wordt geproduceerd in overeenstemming met de kwaliteit die marktconform is. Indien de Contractpartner wenst dat de uitvoering van hogere kwaliteit is of aan andere technische specificaties voldoet, kan hieraan alleen gevolg worden gegeven indien dit in de Offerte is vermeld. Dit geldt in het bijzonder voor bijzondere vormen van gebruik en publicatie.


4.2

De Contractpartner draagt er zorg voor dat alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening wordt ontvangen op de data die zijn overeengekomen tussen de Contractpartner en We Are Era. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening nodig is om gebruik te maken van de Content van de Contractpartner of de Content van de Opdrachtgever, wordt deze Content door de Contractpartner overgedragen op de data verzocht door We Are Era.  We Are Era is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als deze overdracht niet op tijd plaatsvindt.


4.3

Alle diensten van influencers worden georganiseerd en gecoördineerd door We Are Era. Ook zal We Are Era erop toezien dat de influencers de wettelijke voorschriften en de regels van de social media platforms naleven. We Are Era is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schendingen van de bovengenoemde voorschriften en beleidsregels. We Are Era draagt er met name enkel zorg voor dat de publicatie, de Posting en alle diensten voor het onder de aandacht brengen door de influencer (indien toepasselijk) zoals overeengekomen in de Offerte in overeenstemming zijn met het Content Plan. Uitstel of wijzigingen moeten tijdig aan Contractpartner worden gemeld.


4.4

Indien dit vermeld is in de Offerte, verzorgt We Are Era ook alle benodigde diensten met betrekking tot de productie en/of publicatie van de Content. Ook de ontwikkeling, de daadwerkelijke productie en postproductie kunnen hierin worden opgenomen. We Are Era is vrij in haar beslissing hoe alle productie-specifieke diensten worden uitgevoerd. We Are Era beslist naar eigen inzicht of alle productiediensten of een deel daarvan door onderaannemers worden uitgevoerd. Indien op verzoek van Contractpartner productiediensten worden verricht door andere dienstverleners dan We Are Era, komt de overeenkomst tot stand en geschiedt de facturering op de wijze zoals bepaald in de Offerte.


4.5

Indien door de aard van de dienst deze een acceptatieprocedure met zich meebrengt, draagt We Are Era er zorg voor dat Content na afronding en gereed voor acceptatie ter beschikking wordt gesteld aan de Contractpartner voor de acceptatieprocedure. Tenzij anders bepaald in de Offerte, heeft de Contractpartner in totaal twee (2) keer de gelegenheid om We Are Era op de hoogte te stellen van wijzigingsverzoeken met betrekking tot de desbetreffende Content.  Een wijzigingsverzoek moet binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de Content schriftelijk aan We Are Era worden gemeld (e-mail is voldoende),  anders wordt de Inhoud als geaccepteerd beschouwd en gepubliceerd op de datum die in het Content Plan wordt genoemd. Indien een wijzigingsverzoek betrekking heeft op wijzigingen die in de loop van de postproductie kunnen worden aangebracht (andere cut, effecten, gebruik van eerder geproduceerd filmmateriaal, etc.) of op wijzigingen in verband met onvoldoende en afwijkende naleving door de Influencer van de eisen die in de briefing zijn vastgelegd, zal We Are Era deze wijzigingen doorvoeren zonder extra kosten voor de Contractpartner, mits dit slechts geringe meerkosten met zich meebrengt, of zij draagt er zorg voor dat de influencer deze wijzigingen doorvoert.  We Are Era bepaalt eenzijdig de hoogte van de onkosten. Indien de gevraagde wijzigingen vertraging en/of aanzienlijke extra inspanningen met zich meebrengen, in het bijzonder indien de Content opnieuw geproduceerd moet worden of indien meer bewerkelijke aanpassingen vereist zijn tijdens de postproductie, brengt We Are Era de Contractpartner op de hoogte van de verwachte vertraging en/of de extra kosten die daardoor naar verwachting zullen ontstaan. We Are Era voert de gevraagde wijzigingen pas door nadat hiervoor akkoord is gegeven en nadat de Contractpartner de geschatte kosten hiervan heeft opgegeven.  De extra kosten worden onverwijld en middels gebruikelijke facturering door de Contractpartner gedragen. We Are Era is niet aansprakelijk voor vertraging die hieruit voortvloeit.


4.6

Reclame: Indien de uit te voeren diensten reclamevideo's, promotionele posts of andere marketingcontent betreffen, draagt We Are Era er zorg voor dat de Content na vrijgave door de Contractpartner zal worden gepubliceerd op de overeengekomen social mediakanalen, en dat deze Content gedurende de Campagneperiode te zien is op de social mediakanalen genoemd in het betreffende Content Plan.  De respectievelijke publicatiedata voor de Content zijn vastgelegd in het Content Plan. Verder is de Contractpartner ermee bekend en gaat hij ermee akkoord in dat We Are Era en/of de influencers volgens de respectievelijk geldende wettelijke bepalingen verplicht zijn om te vermelden dat de Content reclame betreft, met name door deze onmiskenbaar te identificeren als reclame. We Are Era aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verwijdering of blokkering van Content op initiatief van derden die niet gegrond is op inbreuken op rechten die binnen de verantwoordelijkheid van We Are Era en/of de influencer vallen.


4.7

Productplaatsing: Voor zover de te verrichten diensten productplaatsingen zijn, bevestigt Contractpartner dat hij weet en akkoord gaat dat voor productplaatsingen wettelijke voorschriften gelden; Contractpartner ziet hierbij af van het beïnvloeden van de wijze van productplaatsing van de producten van Contractpartner of Opdrachtgever die voorwerp van de overeenkomst zijn, evenals van inmenging in de redactionele verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van We Are Era en/of de betrokken influencer. De Contractpartner bevestigt ook dat hij weet en akkoord gaat dat We Are Era en/of de influencer op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht kunnen zijn om te voldoen aan verplichtingen in verband met merken- en reclamereglementen met betrekking tot de Content.  Dit geldt in het bijzonder voor de plicht om op een geschikte plaats aan te geven dat de Content met steun van de Contractpartner tot stand is gekomen en dat het productplaatsing betreft.  Dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd middels weergave van de tekst "mede mogelijk gemaakt door", of “deze video bevat productplaatsing van” producten of diensten van de Contractpartner of Opdrachtgever.


4.8

Sponsoring: Voor zover de te leveren diensten sponsoring betreffen, bevestigt Contractpartner dat hij weet en akkoord gaat dat de sponsoring moet voldoen aan wettelijke voorschriften; Contractpartner doet hierbij reeds nu voor alsdan afstand van inmenging in de Content en publicatie of programmaplaatsing van een gesponsorde Content op een zodanige wijze dat de redactionele verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van We Are Era en/of de betrokken influencer wordt aangetast. In geval van sponsoring maakt We Are Era of de influencer duidelijk, in redelijke beknoptheid en op passende wijze, dat er sprake is van financiering door de contractpartner of diens Opdrachtgever, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld in het begin of bij het einde van de content. Behalve of in plaats van de naam van de Contractpartner of diens Opdrachtgever kan ook het bedrijfslogo of een handelsmerk, een ander symbool van de Contractpartner of diens Opdrachtgever, een verwijzing naar de producten van Contractpartner of Opdrachtgever of een overeenkomstig onderscheidend teken worden weergegeven.


4.9

Muziek: Indien de Content muziek bevat, gebruikt We Are Era uitsluitend muziek waarvoor de vereiste gebruiksrechten kunnen worden verkregen. Indien muziek wordt gebruikt op verzoek van de Contractpartner of diens Opdrachtgever, waarvan de gebruiksrechten in het bezig zijn van auteursrechtenorganisaties, zal de contractpartner zelf de vorderingen tot vergoeding van de auteursrechtenorganisaties voldoen.


4.10

Indien dit vermeld wordt in de Offerte, zal We Are Era de Contractpartner voorzien van rapportages en/of tussentijdse rapportages over Key Indicators zoals Bereik, Vertoningen en mogelijke andere Key Indicators op vastgestelde momenten in de Campagneperiode. De soorten Key Indicators worden genoemd in de Offerte.


5. Toekenning van gebruiksrechten


5.1

We Are Era verleent de Contractpartner de gebruiksrechten zoals bepaald in de Offerte. Indien overeengekomen in de Offerte, verleent We Are Era de Contractpartner in het bijzonder het recht om de Content openbaar toegankelijk te maken en te profiteren van alle daarop betrekking hebbende vormen van exploitatie, en deze rechten ook over te dragen aan met name derden zoals de Opdrachtgever. Volgens de bepalingen van de Offerte worden de rechten verleend als exclusieve of niet-exclusieve rechten voor de Campagneperiode of daarna, lokaal beperkt tot het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden of lokaal onbeperkt, en beperkt tot bepaalde media of zonder dergelijke beperking. Indien overeengekomen in de Offerte is de Contractpartner met name gerechtigd de Content binnen de grenzen van het gebruiksdoel, zoals vastgelegd in de Offerte, te gebruiken voor de uitvoering van de Campagne. Hieronder valt, voor zover overeengekomen, het recht om Content geheel of gedeeltelijk naar eigen inzicht door hemzelf of via derden in verband met de Campagne te verveelvoudigen, opnieuw af te spelen, openbaar te maken en te verspreiden.
Indien overeengekomen worden met name de rechten voor het verstrekken van openbare toegang, openbare weergave en opvraging overgedragen, elk onafhankelijk van het type/vorm/kanaal/omvang van de overdracht, exploitatie of opslag, en onafhankelijk van de ontvangstapparatuur en de rechtenrelatie met de eindgebruiker.


5.2

Voor zover in de Offerte is bepaald, krijgt de Contractpartner rechten, waaronder het recht op verdere overdracht aan derden, om de Content en Postings in zijn eigen Social Media-kanalen op te nemen, te delen, ernaar te linken of te publiceren en te verspreiden op een andere, soortgelijke wijze. Dit recht wordt verleend voor de duur van de Campagneperiode of langer. Een publicatie in bovengenoemde zin vereist echter de voorafgaande schriftelijke vrijgave van We Are Era (e-mail is voldoende).


5.3

Verdere gebruiksrechten voor de Content dan die welke uitdrukkelijk zijn genoemd in de Offerte van We Are Era worden niet verleend aan de Contractpartner en/of zijn Opdrachtgever. Het is de Contractpartner en zijn Opdrachtgever alleen toegestaan Content, in het bijzonder videomateriaal, te gebruiken buiten wat in de Offerte is overeengekomen, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van We Are Era en, indien van toepassing, een nadere overeenkomst over de vergoeding hiervan.  We Are Era is niet verplicht om deze toestemming te verlenen.


5.4

Indien de Contractpartner of de Opdrachtgever de omvang of de aard van de verleende gebruiksrechten zoals vastgelegd in de Offerte overschrijdt, is de Contractpartner aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende inbreuken op eigendomsrechten en vrijwaart de Contractpartner We Are Era van aanspraken van derden, waaronder influencers, op eerste verzoek en vergoedt de Contractpartner de kosten voor passende rechtsbijstand.


5.5

Indien de Contractpartner aan We Are Era Customer Content en/of Content van derden (bijv. opnames van muziekuitvoeringen, foto's, tekens, teksten, video's enz.) ter beschikking stelt die door We Are Era in het kader van de contractuele samenwerking worden gebruikt, zal de Contractpartner We Are Era en de influencers op eerste verzoek vrijwaren van alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Customer Content en de kosten voor passende rechtsbijstand vergoeden. Indien de Contractpartner niet schriftelijk meldt dat er beperking en/of verplichtingen gelden (bijv. het vereiste om naam te vermelden), worden de rechten op de Customer Content zonder beperking in tijd, regio en inhoud aan We Are Era verleend, evenwel niet-exclusief. Alle content die is geproduceerd met behulp van Customer Content kan zonder beperkingen worden gebruikt door We Are Era en/of de influencers, zelfs na beëindiging van de overeenkomst, indien geen beperkingen worden gemeld op het moment dat ze beschikbaar worden gesteld voor gebruik. 


5.6

Het is de Contractpartner niet toegestaan ideeën, presentaties, concepten of andere documenten te gebruiken die gedurende de samenwerking zijn opgesteld door We Are Era en/of de influencer en die niet binnen het bereik van de desbetreffende Offerte vallen. Deze zijn het intellectuele eigendom van We Are Era of de influencers waarvoor de toepasselijke auteursrechtwetgeving geldt. Ideeën en ruwe ideeën kunnen alleen worden gerealiseerd als hiervoor vooraf een overeenkomst is gesloten met We Are Era. Gehele of gedeeltelijke reproductie en elke overdracht aan derden is verboden. De Contractpartner is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een verboden gebruik of overdracht aan derden. 


5.7

Ongeacht de aan de Contractpartner te verlenen rechten, heeft We Are Era het recht om de geproduceerde Content of onderdelen daarvan te gebruiken voor reclame voor zichzelf, waarbij We Are Era het recht heeft om naar de Content of de Campagne/het Project te verwijzen in aankondigingen of presentaties.


6. Vergoeding en betalingsvoorwaarden


6.1

Als tegenprestatie voor de uitvoering van de door We Are Era of de influencers uit te voeren diensten onder deze AV en de Offerte, en de overdracht van rechten volgens artikel 5, betaalt de Contractpartner aan We Are Era de vergoeding die is vastgelegd in de Offerte plus de belasting over de toegevoegde waarde.


6.2

De diensten worden gefactureerd volgens de in de Offerte vastgestelde betalingstermijn. Voor overige facturaties zijn de diensten verschuldigd wanneer ze door We Are Era zijn uitgevoerd en respectievelijk door We Are Era kunnen worden gefactureerd. 


6.3

Het betreffende factuurbedrag dient uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na facturering zonder verrekening te worden betaald, tenzij anders beschreven staat in de Offerte.


6.4

Indien de Contractpartner niet tijdig betaalt, heeft We Are Era het recht verdere voortzetting van de Campagne zoals overeengekomen onder het projectcontract op te schorten tot de ontvangst van de betaling en deze te verbinden aan de betaling van een passend voorschot op de te verwachten vergoeding. De Campagneperiode wordt dan dienovereenkomstig verlengd. We Are Era is eveneens gerechtigd de reeds geproduceerde Content niet vrij te geven op grond van achterstallige betaling.  Dit recht om Content niet vrij te geven geldt ook in alle gevallen van een significante verslechtering van de financiële situatie van de Contractpartner. We Are Era heeft het recht rente te vorderen ter hoogte van de basisrente plus 9 procentpunten. Aanspraken op verdere schadevergoeding blijven uitdrukkelijk voorbehouden.  Het recht van Contractpartner om een geringere verzuimschade te bewijzen blijft hierdoor onaangetast. 


6.5

Vorderingen van de Contractpartner op grond van onjuiste facturen verjaren na verloop van één (1) jaar, gerekend vanaf het einde van het jaar waarin de onjuiste factuur van Contractpartner is ontvangen.  Dit geldt niet voor schadevorderingen vanwege onjuiste facturen als gevolg van grove schuld of opzet. Hiervoor gelden de wettelijke verjaringstermijnen. 


6.6

Indien er afspraken over bonussen of kortingen van welke aard dan ook zijn gemaakt tussen de Contractpartner of aan de Contractpartner gelieerde bedrijven enerzijds en We Are Era of aan We Are Era gelieerde ondernemingen anderzijds, zijn deze niet van toepassing op deze overeenkomst.  Dit geldt niet als uitdrukkelijk is onderhandeld over dergelijke afspraken.


6.7

De Contractpartner heeft alleen recht op verrekening van betalingen als zijn tegenvorderingen definitief en absoluut zijn, of als ze onbetwist of erkend zijn door We Are Era. Bovendien heeft de Contractpartner alleen recht op verrekening voor zover zijn tegenvordering op basis van dezelfde contractuele relatie definitief en absoluut is of als deze onbetwist of erkend is door We Are Era. 


7. Duur en beëindiging


7.1

De overeenkomst gaat in bij de ondertekening van de Offerte gedaan door We Are Era en eindigt zonder dat opzegging vereist is bij het verstrijken van de in de Offerte genoemde Campagneperiode of bij het einde van de toekenning van rechten volgens de respectievelijke Offerte en de betaling van de in de Offerte overeengekomen vergoeding zoals bedoeld in artikel 6 van deze AV, indien dit later is. Het recht op buitengewone beëindiging is uitgesloten. 


7.2

Het recht van beide partijen op buitengewone beëindiging van de contractuele relatie om gegronde redenen blijft onaangetast. 


7.3

De Contractpartner heeft het recht zich terug te trekken uit de ondertekende overeenkomst tot de start van de Campagne. Indien aanspraak wordt gemaakt op het recht zich terug te trekken zoals bedoeld in zin 1 hierboven, heeft We Are Era recht op vergoeding van haar kosten, die worden aangetoond op basis van een beëindigingsberekening waarin ook rekening wordt gehouden met de kosten die door We Are Era zijn gemaakt in verband met de uitvoering van de gehele Campagne. Indien We Are Era de kosten niet aantoont op basis van een beëindigingsberekening, geldt de volgende berekening van de door de Contractpartner terug te betalen kosten: (i) bij terugtrekking tot negen (9) weken voor aanvang van de Campagne , 25% van de overeengekomen vergoeding, (ii) bij terugtrekking tot zes (6) weken voor aanvang van de Campagne, 50% van de overeengekomen vergoeding, (iii) bij terugtrekking tot drie (3) weken voor aanvang van de Campagne, 75% van de overeengekomen vergoeding en bij terugtrekking op een later tijdstip, de volledige overeengekomen vergoeding.  De terugtrekking dient schriftelijk (e-mail is voldoende) aan We Are Era te worden gemeld. 


8. Garantie en aansprakelijkheid


8.1

We Are Era geeft in principe geen garantie, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Offerte, voor bepaalde Key Indicators, met name Bereik en Weergaven.  Dit geldt ook voor het aantal zogeheten "followers”, "subscribers" of "likes" op de Social Mediakanalen van de deelnemende influencers.


8.2

Indien overeengekomen in de Offerte, zal We Are Era alles in het werk stellen om de in de Offerte vastgestelde Key Indicators te bereiken.  We Are Era kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor het promotionele of communicatieve succes van een Campagne.  


8.3

Voor zover meetbare en gekwantificeerde Key Indicators zoals Bereik of Weergaven in de Offerte zijn overeengekomen, zal de dienstverlening conform de overeenkomst pas worden gestopt bij een resultaat dat meer dan 25% lager is dan de Key Indicators.  Na de levering van de dienst worden dezelfde omstandigheden als basis genomen om de Key Indicators te meten die als uitgangspunt zijn gehanteerd voor de prognose van de Key Indicators in de Offerte.  Indien deze omstandigheden zijn gewijzigd, kan de Contractpartner bij een tegenvallend resultaat niet claimen dat de diensten niet zijn verleend zoals overeengekomen. We Are Era heeft het recht om een tegenvallend resultaat gedurende een bepaalde periode te compenseren door tijdens een andere Campagneperiode beter te presteren.  In dat geval zal een dienstverlening worden verstrekt conform de overeenkomst. In alle gevallen blijft het aan We Are Era voorbehouden om tegenvallende resultaten te voorkomen door het leveren van andere diensten die met de Contractpartner overeengekomen worden.


8.4

We Are Era is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks verband houdt met beïnvloeding door de Contractpartner of diens Opdrachtgever op de uitvoering van Content op een wijze die onwettig is en in strijd is met mededingings- en reclameregelgeving. Hetzelfde geldt voor handelingen van de Contractpartner of Opdrachtgever die inmenging of overtreding vormen op de redactionele autonomie en onafhankelijkheid van We Are Era of de influencers.


8.5

De Contractpartner is aansprakelijk jegens We Are Era en de influencers voor verliezen die door hen worden geleden als gevolg van de onwettigheid van de inhoud en berichten, in het bijzonder onder de mededingings- en reclameregelgeving, die het gevolg zijn van acties ondernomen door de Contractpartner of diens Opdrachtgever, zoals beschreven in paragraaf 8.4. 


8.6

We Are Era is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van overmacht of technische storingen, die onder de verantwoordelijkheid van andere bedrijven vallen, in het bijzonder sociale mediaplatforms (die bijvoorbeeld ook van toepassing zijn op de transmissiekanalen van telecommunicatiebedrijven of storingen bij toegangsproviders). Van overmacht is in het bijzonder sprake indien We Are Era door een omstandigheid waarop zij geen invloed kan uitoefenen tijdelijk of permanent niet in staat is om de overeengekomen diensten uit te voeren, omdat zich omstandigheden voordoen die niet waren voorzien bij het aangaan van de overeenkomst of omdat zich omstandigheden voordoen waarop zij geen invloed kan uitoefenen, zoals oorlog, rebellie, embargo, terrorisme, natuurrampen, epidemieën en pandemieën (ook als gevolg van COVID-19). Voor het overige is We Are Era alleen aansprakelijk voor schade – ongeacht de juridische reden – als We Are Era, haar wettelijke vertegenwoordigers of rechtsopvolgers de schade hebben veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of als een verplichting is geschonden door opzet of grove nalatigheid. Essentiële contractuele verplichtingen zijn plichten waaraan voldaan moet worden om de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en waarop de contractpartner moet kunnen vertrouwen. In het geval van schending van de plichten die essentieel zijn voor de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van We Are Era voor schadevergoeding beperkt tot de voorspelbare schade die gebruikelijk is voor de overeenkomst. 


8.7

De voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen of aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, in het bijzonder gederfde winst, is uitgesloten. 


9. Geheimhouding


9.1

We Are Era en de Contractpartner verbinden zich ertoe alle bedrijfs- en handelsgeheimen, knowhow en andere informatie vertrouwelijk te behandelen, die door de respectieve andere Partij in verband met deze Marketingovereenkomst of anderszins wordt bekendgemaakt en die als vertrouwelijk zijn aangemerkt of als zodanig herkenbaar zijn, zowel tijdens de duur van deze Projectovereenkomst als na afloop daarvan. 


9.2

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die (i) publiekelijk bekend was op het moment van openbaarmaking of die daarna publiekelijk bekend is geworden zonder dat dit het gevolg is van een schending van de voorgaande bepalingen, (ii) bekend is gemaakt door de bekendmakende partij op uitdrukkelijk niet-vertrouwelijke basis, (iii) in het rechtmatige bezit was van de ontvangende partij voorafgaand aan de openbaarmaking, of (iv) daarna door een derde aan de ontvangende partij wordt verstrekt zonder een geheimhoudingsplicht te schenden. De bewijslast voor een dergelijke uitzondering ligt bij de partij die zich erop beroept.


9.3

Na afloop van deze Projectovereenkomst dienen beide Partijen alle documenten die zij in het kader van deze Projectovereenkomst van de andere Partij hebben ontvangen, volledig terug te geven of alle van deze Partij ontvangen documenten te vernietigen indien deze Partij daarom verzoekt. 


10. Gegevensbescherming


10.1

.Indien Partijen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in aanraking komen met persoonsgegevens, of indien deze gegevens hun ter kennis komen of aan hen worden overgedragen of op andere wijze voor hen toegankelijk worden gemaakt, zijn zij verplicht de persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen.  


10.2

We Are Era en de Contractpartner dragen er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan binnen hun respectieve verantwoordelijkheidssfeer (art. 6 AVG) en dat de veiligheid van de gegevens wordt gegarandeerd zoals bedoeld in art.  32 AVG.


10.3

Partijen komen overeen dat de verwerking van persoonsgegevens onder aparte verantwoordelijkheid zal plaatsvinden.  Elke partij zorgt onafhankelijk voor met name waarborging van de rechten van betrokkenen (art. 15 t/m 22 AVG) en de plicht tot het verstrekken van informatie (art. 12 e.v. . AVG) binnen hun eigen aansprakelijkheidsgebied. Met betrekking tot de bovengenoemde informatieplicht komen de partijen overeen dat zij de betrokkenen informeren over een overdracht aan de andere partij,  overeenkomstig art. 14 AVG, zodat art. 15 (5) AVG van toepassing is op de ontvangende partij.


10.4

Partijen zijn bevoegd om gegevens over te dragen aan derden in de zin van art. 4 (10)  4 (10) AVG en aan dienstverleners zoals gedefinieerd in art.  28 AVG, indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun respectievelijke taken op grond van deze Overeenkomst. 


10.5

De aansprakelijkheidsovereenkomsten volgens het servicecontract en deze AV zijn van toepassing op de gegevensverwerking met betrekking tot de serviceprestaties. 


10.6

Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de Projectovereenkomst gelden. 


11. Goed gedrag


Partijen verplichten zich om gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot drie (3) jaar na beëindiging van de overeenkomst geen negatieve uitspraken te doen over de andere Partij, haar organen, medewerkers, producten en/of diensten of de contractuele samenwerking. De Contractpartners verbinden zich ertoe de influencers in gelijke mate te beschermen.


12. Slotbepalingen


12.1

Elke overeenkomst tussen We Are Era en de Contractpartner omvat de door de Contractpartner aanvaarde Offerte, deze AV en, indien overeengekomen in de Offerte, het Content Plan, dat alsdan integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. 


12.2

Het contract vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen Partijen.  Wijzigingen van de overeenkomst, inclusief deze AV, dienen in schriftelijk vorm te zijn. Dit geldt ook indien wordt afgezien van dit vereiste van schriftelijke vastlegging van afspraken.  Indien bepalingen in een Offerte van We Are Era strijdig zijn met de bepalingen in deze AV, prevaleren de bepalingen in de Offerte.


12.3

Alle diensten van We Are Era worden uitsluitend uitgevoerd onder de voorwaarden van deze AV.  De AV van de Contractpartner zijn niet van toepassing, zelfs al verwijst de Contractpartner uitdrukkelijk naar de toepasselijkheid ervan. Bij aanvaarding van de Offerte van We Are Era doet de Contractpartner onherroepelijk afstand van de eigen AV en aanvaardt hij deze AV.


12.4

Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze AV en de Offerte, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst. In plaats daarvan komen de partijen overeen een nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling, die het economische doel van de overeenkomst op een wettelijk toegestane manier mogelijk maakt. Dit is overeenkomstig van toepassing in geval van een omissie in de bepalingen van de Projectovereenkomst.


12.5

Geschillen die tussen de partijen ontstaan uit de contractuele relatie ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam, voor zover wettelijke toegestaan.  Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 


A.1.

Counterparty

A.1.1.

We Are Era Nederland B.V. (hereinafter "We Are Era") markets theproductions of web video artists under contract with We Are Era, known as creators, and supports creators in the design, production and distribution oftheir content by means of various activities.

A.1.2.

Among other things, We Are Era acquires, designs and produces projects, inareas including promotional video, product placement, branded entertainment,social media integration, testimonials, sponsorship and production design, allfor distribution via Internet platforms, in particular on video or social mediaplatforms (hereinafter "Special Marketing Projects").

A.1.3.

The Counterparty in We Are Era's Special Marketing Projects may be anagency or the term may refer directly to an advertiser (hereinafter "Company").Where the term "Counterparty" is used below, the correspondingprovision applies to both an agency and a Company.

A.2.

Scope

A.2.1.

These General Terms and Conditions govern the contractual relationsbetween We Are Era and its Counterparties with regard to the booking ofintegrated advertising and the implementation of Special Marketing Projects.

A.2.2.

Unless otherwise agreed in writing, We Are Era's General Terms andConditions will form the sole basis for the Special Marketing Project. Generalterms and conditions of the Counterparty are hereby expressly excluded. Thisapplies even if the Counterparty's terms and conditions have not been expresslyobjected to and/or We Are Era provides its services without objection.

A.3.

Establishment of a contract between We Are Era and the Counterparty

A.3.1.

If We Are Era submits a provisional "Proposal" (i.e. a detailedquote setting out the nature and scope of the services) to the Counterpartyduring the contract negotiations, the conditions laid down therein will benon-binding. We Are Era will give the Counterparty a deadline within which toconfirm the Proposal. A contract will only be established upon writtenacceptance by We Are Era of the Proposal confirmed by the Counterparty or uponactual provision of the service by We Are Era.

A.3.2.

In the case of orders from agencies, exact details of the advertisingCompany must be provided (name, full address and contact details, VAT ID).We Are Era has the right to request proof of a mandate from the agency. In suchcases the agency remains the Counterparty. Invoices will be sent to the agency.In the event that an agency is the Counterparty, when the order comes intoeffect the agency shall assign to We Are Era, by way of security, the paymentclaims against its client arising from the contract under which the sum inquestion is owed. We Are Era hereby accepts this assignment. We Are Era will beentitled to disclose said assignment to the agency's client if the amount owedhas not been paid one month after the due date.

A.3.3.

In the case of agency bookings, We Are Era reserves the right to forwardbooking confirmations to the agency's client as well.

A.4.

Classification under advertising regulations

The Counterparty acknowledges that Special Marketing Projects may fall into arange of different classifications under advertising regulations. TheCounterparty agrees that We Are Era will operate entirely in accordance with theapplicable legal requirements (in particular media and advertising regulations)and in those cases in which the Counterparty is not considered to be thedistributor of the Special Marketing Project, We Are Era alone can and willdecide which classifications to apply.

A.5.

Service provision

We Are Era is free to determine the manner and method of providing the agreed service.In particular, We Are Era is entitled to involve third parties in all phases of aSpecial Marketing Project. This does not affect the performance relationshipbetween We Are Era and the Counterparty.

A.6.

Service acceptance and warranty

A.6.1.

Provided that the Counterparty has a right of acceptance by law orcontract, the Counterparty shall check the services provided by We Are Era fordefects immediately after delivery, and within 48 hours at the latest, andwhere appropriate shall communicate in text form (an email will suffice) thespecific reasons that preclude acceptance. The Counterparty will be granted onerevision procedure for each content piece. If no declaration is made within 48hours to the We Are Era contact person stated in the Proposal, the service willbe deemed to have been accepted.

A.6.2.

If contractual obligations cannot be fulfilled or cannot be fulfilled ina timely or correct manner by reason of force majeure, We Are Era will beexempted from its performance obligation for the duration of the force majeureevent. "Force majeure" refers solely to events whose causes arebeyond We Are Era's control. We Are Era shall make good on the contractualobligation as soon as the force majeure event is over.

A.7.

We Are Era's liability

A.7.1.

We Are Era will only be liable for damage incurred by the Counterparty:
• which was caused by We Are Era or its legal representatives or senior agentseither intentionally or through gross negligence;
• if, in the case of We Are Era contracts of sale or contracts for work andservices, a guarantee regarding the qualities of the item was given orfraudulently misrepresented.

A.7.2.

We Are Era will be liable in full for damage caused intentionally orthrough gross negligence or in case of loss of life, bodily injury or damage tohealth. Furthermore, any claim for damages will be limited to foreseeable lossor damage which is typical for the contract, and in case of default to 5% (fiveper cent) of the contract value. Insofar as We Are Era is only liable in theamount of typically foreseeable loss or damage, it is not liable for indirectdamage, consequential damages or loss of profit.

A.7.3.

We Are Era's liability is excluded other than in the aforementioned cases,irrespective of the legal basis. Insofar as We Are Era's liability is excluded,this also applies to the personal liability of We Are Era's officers, employees,staff, representatives and agents.

A.8.

Counterparty's liability

The Counterparty undertakes not to publish or make reference to any illegal orimmoral content within the context of the cooperation. If and insofar as theCounterparty provides content or material for the Special Marketing Project,the Counterparty shall ensure that no rights of third parties, in particularpersonality rights, trademark rights, property rights, copyrights and designrights, are infringed. The Counterparty undertakes to indemnify We Are Era infull against any disadvantages upon first being asked to do so and tocompensate it for any loss or damage that We Are Era incurs from a failure toobserve the foregoing. This applies in particular in the case of claims bythird parties, irrespective of the legal basis, and the resulting costs oflegal defence.

A.9.

Reservation of rights

All rights arising in connection with the Special Marketing Project and whichare not granted or transferred to the Counterparty in writing will remain withWe Are Era. In particular the Counterparty shall not use, or allow third partiesto use, all or part of the web video on any video platforms or social media channelsother than those that have been agreed and/or use, or allow third parties touse, excerpts from the video for PR and/or merchandising purposes. Furthermore,no rights for the promotional use of images and/or names of actors orcontributors or other participants in the Special Marketing Project will betransferred without express written agreement.

A.10.

Term and termination

A.10.1.

Unless otherwise agreed, the statutory provisions on termination willapply.

A.10.2.

The right to terminate without notice for good cause will remainunaffected by any agreement. Good cause for which We Are Era may terminate thecontract without notice will be deemed to exist, in particular, if:
• We Are Era can no longer be expected to adhere to this agreement for another reasonrelated to the person of the Counterparty in consideration of the circumstancesof the individual case and the mutual interests of the parties, in particular,if circumstances related to the person of the Counterparty exist, which suggestthat the Counterparty can no longer fulfil its obligations under this agreementon a permanent basis;
• the Counterparty decides to liquidate its Company or actually ceases itsbusiness operations;
• a warning and/or preliminary injunction resulting from the conduct of theCounterparty has been issued against one or both parties and/or a company ofWe Are Era Nederland B.V. in connection with a contractual service;
• measures taken or orders issued by authorities or other government bodiespreclude performance of the services by We Are Era;
• We Are Era has the reasonable suspicion, which the Counterparty is unable torefute, that the Counterparty or the offers and/or content provided by theCounterparty in connection with the cooperation is/are in violation of legalprovisions, in particular criminal law provisions or provisions of theprotection of minors. Reasonable suspicion will be deemed to exist whereWe Are Era has fact-based evidence indicating a violation of legal provisions, inparticular the opening of a preliminary investigation against the Counterpartyor the Counterparty being asked by other bodies (e.g. state media authorities)to submit a statement.

A.10.3.

The Counterparty shall pay for any services rendered by We Are Era up tothe date on which notice of termination is received, according to the extent ofthe service provision. Furthermore, any remuneration already paid up to thisdate will be set-off against the aforementioned open claims. Any claim fordamages by We Are Era against the Counterparty remains unaffected. This Sec. 10.3shall apply for termination with cause and without cause.

A.10.4.

In the event of Counterparty‘s termination of this agreement prior tothe end of the agreement We Are Era shall be entitled to claim the agreedremuneration. We Are Era shall nevertheless allow for set-off of the amount ofthe saved expenses due to the termination of the contract as well as the amountWe Are Era acquires or maliciously refrains to acquire by other use of its workforce and services. There is a presumption that We Are Era is entitled to claim15 % of the remuneration accounted for by the part of the work and services notyet provided. We Are Era and Counterparty shall be entitled to rebut thispresumption.

A.11.

Payment terms

A.11.1.

Unless separate agreements are made, payments will be due in full 14days after receipt of the invoice. We Are Era may also charge for individualservices at any time, in which case it will specify the service concerned onthe invoice.

A.11.2.

In the case of Special Marketing Projects with a contract value of€100,000 net or more, We Are Era may require an advance payment of one-third ofthe contract value at the time the contract is concluded.

A.11.3.

Bank charges are payable by the Counterparty. We Are Era only everaccepts cheques as conditional payment, with payment conditional on the chequebeing honoured. Payments by the Counterparty will only be deemed to have beenmade when We Are Erahas the amount at its disposal.

A.11.4.

In the event of a delay in payment, We Are Era may defer furtherperformance until the invoice has been paid. We Are Era also has the right towithhold performance in all cases where there is a substantial deterioration inthe Counterparty's financial circumstances and also, if the Counterparty is anagency, where there is a substantial deterioration in the financialcircumstances of the agency's client. This does not remove the entitlement topayment, including for any services that have not yet been rendered. We Are Eramay demand late payment interest at 10 percentage points above the base rate.The right to claim additional damages is expressly reserved. This is withoutprejudice to the Counterparty's right to furnish proof that less damage wascaused by late payment.

A.11.5.

The Counterparty only has a right of set-off if its counterclaims arelegally established, undisputed or recognised by We Are Era. Furthermore, theCounterparty is only entitled to assert a right of retention if itscounterclaim is based on the same contractual relationship and is legallyestablished, undisputed or recognised by We Are Era.

A.12.

Confidentiality

A.12.1.

The parties undertake to handle all information and data that theyreceive from the other party in connection with the performance of the contractin a confidential manner and to make it accessible to third parties only to theextent necessary for the performance of the agreed services. This applies inparticular to price lists and contracts. This obligation will continue to applyafter completion of the contract.

A.12.2.

Affiliated companies in the same group as We Are Era are not consideredas third parties in this context.

A.12.3.

If the Counterparty is an agency, said agency shall, by means ofappropriate confidentiality agreements, ensure that its clients do not divulgeto third parties any information obtained during performance of the contract.Disclosure by the agency to an auditor appointed by the agency's clients formedia auditing and benchmarking purposes is permissible provided the auditormakes a written undertaking to maintain confidentiality, to safeguard privacyand data security and to comply with anti-trust rules. In the course of anaudit or benchmarking, the agency or auditor shall not disclose any informationwhich would allow the recipient to draw conclusions about the terms applying toindividual advertising clients. On no account may the information be disclosedor otherwise made accessible to We Are Era's competitors.

A.13.

Final provisions

A.13.1.

This contract is governed by the law of the Kingdom of the Netherlandsto the exclusion of conflict-of-law rules. It is agreed that the exclusiveplace of jurisdiction for any disputes arising from this contractualrelationship is Berlin.

A.13.2.

We Are Era has the right to transfer its rights and obligations withrespect to the Counterparty to companies in which We Are Era has a direct orindirect interest and/or to its affiliates.

A.13.3.

The Counterparty shall be notified by email or fax of any changes tothese General Terms and Conditions. Said changes will be deemed to be approvedif the Counterparty does not submit a written objection to We Are Era within onemonth of being notified of the changes.

A.13.4.

Should one or more provisions of these General Terms and Conditions beor become invalid, this will not affect the validity of all other provisions oragreements.

A.13.5.

There are no verbal agreements. Any prior agreements are void.Amendments and additions to this agreement, including amendments to thisclause, must be made in written form. Declaration of termination or any otherunilateral declaration must be made in written form. "Written form"for the purposes hereof requires a handwritten signature. However, written formalso includes fax.